Nebankovní půjčky bez poplatků předem.
Máme transparentní podmínky.

Vaši finanční situaci za Vás nevyřešíme, ale pomůžeme Vám. Doopravdy!

Velice si vážíme důvěry Vás, našich zákazníků, a proto se snažíme být vůči Vám transparentní, nemáme důvod cokoli před Vámi skrývat a s tím souvisí i náš přístup k Vaší informovanosti.

Hlavní naší snahou je, aby klient byl maximálně spokojen. Vážíme si klientů, kteří přistupují k našim produktům zodpovědně a s rozvahou. Kteří po odborné analýze s našim zástupcem zvolí správnou výši úvěru a nepřecení výši splátky. Pro takové klienty máme vždy pochopení a kdykoliv jsme schopni s nimi řešit jakýkoliv problém. V opačném případě musíme upozornit všechny klienty, (u kterých dojde k pozdějšímu zjištění, že si u nás vzali úvěr se záměrem ho nesplácet, nebo že při žádání o úvěr zatajili či zkreslili zásadní informace o jejich současné finanční situaci), že naše společnost postupuje v případech hrubého porušení podmínek pro poskytnutí úvěru striktně dle pravidel nastavených smlouvou o úvěru a využívá všech zákonných možností k uspokojení svých pohledávek. Těmito kroky jsme nuceni chránit investice společnosti ve stávajícím legislativním stavu, kdy je věřitel stále více a více krácen na svých právech a dlužník zvýhodňován.

Byli bychom rádi, kdyby naši klienti byli solventní a zodpovědní, a veškeré případné problémy s námi řešili včas a s maximálním úsilím tak, abychom nebyli nuceni řešit žádné případy soudní cestou a následnou exekucí. V takovém případě, je tato situace pro obě strany velmi nepříjemná, zdlouhavá a v neposlední řadě nákladná.

Nejdůležitějšími body v úvěrových smlouvách všech společností jsou části, týkající se případných úroků z prodlení a smluvních pokut při opožděném splácení, či úplném nesplácení. Bohužel, tyto body jsou u spousty společností záměrně tajeny či bagatelizovány. U nás je tomu naopak, každý klient je podrobně seznámen formou předsmluvních informací se všemi aspekty, týkajícími se smlouvy, splácení, porušení smlouvy, smluvních pokut, práv a povinností obou stran. Tyto předsmluvní informace jsou k dispozici na našich www stránkách i u našich zástupců a jsou i součástí smluvní dokumentace. Klientovi nemůže být poskytnut jakýkoli produkt bez toho, aby byl s předsmluvními informacemi podrobně seznámen a hlavně, aby jim rozuměl.

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru

T&C DOMOV, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76291

Kancelář a administrativní centrum: Hněvkovského 15, 617 00 Brno

Telefon: 606 611 129, email: info@quickpujcky.cz

www stránky: www.quickpujcky.cz, www.qkonto.cz (produktová stránka)

IČ: 27124339

Datová schránka: gzbf9fz

Sídlo: Chudčická 17, Brno

Reklamace: reklamace@quickpujcky.cz

Mimosoudní řešení sporů, orgán dohledu

Řešení sporů, orgán dohledu: Spotřebitel se může obrátit s návrhem na mimosoudní řešení sporu na finančního arbitra působícího podle zákona č. 229/2002Sb., o finančním arbitrovi (www.finarbitr.cz). Orgánem dohledu je podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, Česká národní banka. Kontrolu naší činnosti vykonává Česká obchodní inspekce do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne 1.12.2016.

Základní informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru

Proces poskytnutí spotřebitelského úvěru začíná Vaší žádostí o poskytnutí úvěru. Žádost o úvěr můžete podat prostřednictvím našeho webového formuláře. My následně posoudíme Vaši úvěruschopnost. Za tím účelem provádíme kontroly v databázích registrů, prověřujících platební morálku účastníků úvěru, jakož i jiných veřejně dostupných registrů týkajících se úvěruschopnosti účastníků; zároveň požadujeme předložení dokladů prokazujících Váš příjem. Předsmluvní a smluvní informace od nás obdržíte současně s návrhem úvěrové smlouvy vždy v dostatečném předstihu před jejím sjednáním.

Spotřebiteli není poskytována rada podle §85 odst. 1 zák. č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Použití spotřebitelského úvěru a jeho zajištění pokud je vyžadováno

Spotřebitelský úvěr od naší společnosti je neúčelový, tudíž je možno jej použít na cokoli.

V drtivé většině případů poskytujeme spotřebitelský úvěr bez zajištění, pokud je však vyžadováno, lze použít zřízení zástavního práva k nemovitosti či ručení třetí osobou.

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Klient může kdykoli předčasně splatit úvěr a to bez povinnosti hradit náklady na předčasné splacení

Upozornění na možné důsledky nedodržení smluvních závazků

Upozorňujeme na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru a to zejména na náklady v případě opožděných plateb:

  • smluvní pokuta za porušení povinnosti hradit řádně a včas splátky 0,1% denně z částky, ohledně níž je dlužník v prodlení
  • účelně vynaložené náklady spojené s upomínkou při prodlení delším než 14 dní 450 Kč

Dále pak upozorňujeme na právo věřitele zesplatnit úvěr a žádat jeho okamžité zaplacení (při hrubém porušení smlouvy – prodlení delší než 75 dní či uvedení nepravdivých, neúplných či hrubě zkreslených údajů) a úhradu nákladů na vymáhání.

Reklamační řád (ke stažení)

Reklamační formulář (ke stažení)

Kontakty

Sídlo firmy
T&C DOMOV s.r.o.
Chudčická 17
635 00 Brno

IČ: 271 24 339
Datová schránka: gzbf9fz

Kancelář (pro kontakt s klienty a úřady)

Hněvkovského 15
617 00 Brno

606 611 129

Reklamace můžete zaslat elektronicky

Tyto kontakty neslouží k žádosti o úvěr. Pro tyto účely klikněte níže.

Obchodní zástupci
Nebo můžete rovnou zdarma vyplnit žádost on-line